Przepisy


Akty prawne, m.in.:


1. Kodeks etyki zawodowej komornika sądowego.

2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks Postępowania Cywilnego.

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

4. Ustawa z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych.

5. Ustawa z dnia 28 lutego 2018r. o kosztach komorniczych.

6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji.

7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

8. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

9. Ustawa z dnia 28 lutego 2013r. Prawo upadłościowe i naprawcze.

10. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy.

11. Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

13. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

14. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych.