Przepisy


Akty prawne


 1. Kodeks Etyki Zawodowej Komornika – uchwała Krajowej Rady Komorniczej nr 53 z dnia 18 listopada 1999 roku ze zmianami w prowadzonymi uchwałą nr 678.IV z 30 czerwca 2010 roku.

 2. Kodeks Postępowania Cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku.

 3. Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie szczegółowych czynności KRK oraz szczegółowych czynności komornika związanych z egzekucja prowadzoną na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego.

 5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie wysokości opłat za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyjnymi.

 6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1992 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza.

 7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

 8. Rozporządzenie Ministrów Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1986 roku w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia z ubezpieczeń majątkowych nie podlegających egzekucji sądowej.

 9. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie.

 10. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 roku w sprawie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych.

 11. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

 12. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

 13. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy.

 14. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie trybu egzekucji z lokali stanowiących odrębne nieruchomości.

 15. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze.

 16. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy.

 17. Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.